0976.389.199
ISO/TC 205 - Thiết kế môi trường xây dựng

ISO/TC 205 - Thiết kế môi trường xây dựng

Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 205 đã phát triển các tiêu chuẩn trong thiết kế các tòa nhà mới và trang bị thêm các tòa nhà hiện có để đảm bảo môi trường trong nhà có thể chấp nhận được cũng như tiết kiệm và hiệu quả năng lượng có thể thực hiện được. Để hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

ISO/TC 205 - Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 205 - Thiết kế môi trường xây dựng

Phạm vi hoạt động

Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế các tòa nhà mới và trang bị thêm các tòa nhà hiện có để đảm bảo môi trường trong nhà có thể chấp nhận được cũng như tiết kiệm và hiệu quả năng lượng có thể thực hiện được. Thiết kế môi trường tòa nhà giải quyết các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà và các khía cạnh kiến trúc liên quan, và bao gồm các quy trình thiết kế liên quan, phương pháp thiết kế, kết quả thiết kế và vận hành tòa nhà trong giai đoạn thiết kế. Môi trường trong nhà bao gồm chất lượng không khí và các yếu tố nhiệt, âm thanh và hình ảnh. Bao gồm:

 • các khía cạnh của tính bền vững liên quan đến chất lượng môi trường trong nhà và năng lượng có thể được giải quyết trong thiết kế các tòa nhà và thiết kế trang bị thêm của các tòa nhà hiện có;
 • nguyên tắc chung của thiết kế môi trường tòa nhà;
 • thiết kế các tòa nhà tiết kiệm năng lượng;
 • xây dựng hệ thống tự động hóa và điều khiển trong thiết kế tòa nhà và trang bị thêm;
 • chất lượng không khí trong nhà trong thiết kế xây dựng và trang bị thêm;
 • môi trường nhiệt trong nhà trong thiết kế xây dựng và trang bị thêm;
 • môi trường âm học trong nhà trong thiết kế xây dựng và trang bị thêm;
 • môi trường trực quan trong nhà trong thiết kế xây dựng và trang bị thêm;
 • thiết kế hệ thống sưởi và làm mát bao gồm bức xạ; và
 • áp dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá hiệu suất của thiết bị môi trường trong thiết kế các tòa nhà mới và trang bị thêm.

Ngoại trừ:

 • các yếu tố công thái học khác;
 • phương pháp đo các chất ô nhiễm không khí và các đặc tính nhiệt, âm học và ánh sáng;
 • hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng (ISO TC 163);
 • các phương pháp kiểm tra hiệu suất và đánh giá của thiết bị môi trường tòa nhà trong các tòa nhà hiện có;
 • kiểm tra hoặc đánh giá các tòa nhà hiện có; và,
 • sự thi công.

Cũng bao gồm:

Tiêu chuẩn hóa đánh giá tổng thể về hiệu suất năng lượng của các tòa nhà mới và hiện có cũng như trang bị thêm của tòa nhà, với sự hợp tác chặt chẽ của ISO/TC 163 thông qua ISO/TC 163 / WG 4 Nhóm công tác chung TC 163 & TC 205 Hiệu suất năng lượng sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, bao gồm:

 • thuật ngữ và định nghĩa;
 • ranh giới hệ thống cho các tòa nhà và hệ thống kỹ thuật;
 • đánh giá hiệu suất năng lượng tổng thể của các tòa nhà, có tính đến: 
 • hiệu suất năng lượng của các phần tử tòa nhà;
 • xây dựng các hệ thống liên quan (sưởi ấm, làm mát, nước nóng sinh hoạt, thông gió, chiếu sáng, điều khiển hệ thống, vận chuyển và các hệ thống liên quan đến năng lượng khác);
 • điều kiện trong nhà và ngoài trời;
 • sản xuất năng lượng địa phương (tại chỗ và ở cấp huyện);
 • (sử dụng) các nguồn năng lượng (bao gồm cả tái tạo);
 • xây dựng chạy thử;
 • đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể; và
 • phương tiện thể hiện hiệu suất năng lượng và chứng nhận hiệu suất năng lượng của các tòa nhà.

 

Số tiêu chuẩn đã xuất bản

 

Tiêu chuẩn đang phát triển

Thành viên

Quan sát viên

37*

(Chịu trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 205)

 

16*

(Chịu trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 205)

 

28

 

32

 


Tiêu chuẩn và/hoặc dự án theo trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 205

 • ISO / TR 52127-2: 2021 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Tự động hóa tòa nhà, điều khiển và quản lý tòa nhà - Phần 2: Giải thích và chứng minh của ISO 52127-1
 • ISO 52127-1: 2021 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Hệ thống quản lý tòa nhà - Phần 1: Mô-đun M10-12
 • ISO / TR 52120-2 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Đóng góp của việc tự động hóa tòa nhà, điều khiển và quản lý tòa nhà - Phần 2: Giải thích và chứng minh của ISO 52120-1
 • ISO / FDIS 52120-1 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Đóng góp của quá trình tự động hóa và điều khiển tòa nhà và quản lý tòa nhà - Phần 1: Khuôn khổ và thủ tục chung
 • ISO / AWI TR 52032-2 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Yêu cầu năng lượng và hiệu quả của hệ thống phân phối hệ thống sưởi, làm mát và nước nóng sinh hoạt (DHW) - Phần 2: Giải thích và chứng minh của ISO 52032-1
 • ISO / FDIS 52032-1 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Yêu cầu năng lượng và hiệu quả của hệ thống phân phối nước nóng, làm mát và nước nóng sinh hoạt (DHW) - Phần 1: Quy trình tính toán
 • ISO 52031: 2020 Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà - Phương pháp tính toán yêu cầu năng lượng của hệ thống và hiệu quả của hệ thống - Hệ thống phát thải không gian (sưởi ấm và làm mát)
 • ISO / CD 24365 Bộ tản nhiệt và bộ đối lưu - Phương pháp và đánh giá để xác định sản lượng nhiệt
 • ISO / TS 23764: 2021 Phương pháp luận để đạt được các tòa nhà không sử dụng năng lượng cho dân cư (ZEB)
 • ISO 23045: 2008 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hướng dẫn đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà mới
 • ISO 22510: 2019 Truyền thông dữ liệu mở trong tự động hóa tòa nhà, điều khiển và quản lý tòa nhà - Hệ thống điện tử trong nhà và tòa nhà - Truyền thông KNXnet / IP
 • ISO / WD 22185-2 Chẩn đoán thiệt hại do độ ẩm trong các tòa nhà và thực hiện các biện pháp đối phó - Phần 2: Đánh giá tình trạng
 • ISO 22185-1: 2021 Chẩn đoán hư hỏng do ẩm trong các tòa nhà và thực hiện các biện pháp đối phó - Phần 1: Nguyên tắc, danh pháp và cơ chế vận chuyển hơi ẩm
 • ISO 19455-1: 2019 Lập kế hoạch kiểm tra hiệu suất chức năng để vận hành tòa nhà - Phần 1: Bơm thủy điện thứ cấp, hệ thống và các điều khiển liên quan
 • ISO 19454: 2019 Thiết kế môi trường tòa nhà - Môi trường trong nhà - Thiết kế mở ánh sáng ban ngày cho các nguyên tắc bền vững trong môi trường trực quan
 • ISO 18566-6: 2019 Thiết kế môi trường tòa nhà - Thiết kế, phương pháp thử nghiệm và điều khiển hệ thống tấm làm mát và sưởi bức xạ thủy điện - Phần 6: Các thông số đầu vào để tính toán năng lượng
 • ISO 18566-4: 2017 Thiết kế môi trường tòa nhà - Thiết kế, phương pháp thử và điều khiển hệ thống tấm làm mát và sưởi bằng bức xạ thủy điện - Phần 4: Điều khiển tấm làm mát và sưởi bằng bức xạ gắn trên trần
 • ISO 18566-3: 2017 Thiết kế môi trường tòa nhà - Thiết kế, phương pháp thử và điều khiển hệ thống tấm làm mát và sưởi bằng bức xạ thủy điện - Phần 3: Thiết kế tấm bức xạ gắn trên trần nhà
 • ISO 18566-2: 2017 Thiết kế môi trường tòa nhà - Thiết kế, phương pháp thử và điều khiển hệ thống tấm làm mát và sưởi bằng bức xạ thủy điện - Phần 2: Xác định khả năng sưởi ấm và làm mát của tấm bức xạ lắp trên trần
 • ISO 18566-1: 2017 Thiết kế môi trường tòa nhà - Thiết kế, phương pháp thử và điều khiển hệ thống tấm làm mát và sưởi bức xạ thủy điện - Phần 1: Từ vựng, ký hiệu, đặc điểm kỹ thuật và yêu cầu
 • ISO 17800: 2017 Mô hình thông tin lưới điện thông minh của cơ sở
 • ISO / TR 16822: 2016 Thiết kế môi trường tòa nhà - Danh sách các quy trình thử nghiệm đối với thiết bị sưởi, thông gió, điều hòa không khí và nước nóng sinh hoạt liên quan đến hiệu quả năng lượng
 • ISO 16818: 2008 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hiệu quả năng lượng - Thuật ngữ
 • ISO 16817: 2017 Thiết kế môi trường tòa nhà - Môi trường trong nhà - Quy trình thiết kế cho môi trường trực quan
 • ISO 16814: 2008 Thiết kế môi trường tòa nhà - Chất lượng không khí trong nhà - Phương pháp biểu thị chất lượng không khí trong nhà cho người ở
 • ISO / AWI 16813 Thiết kế môi trường tòa nhà - Môi trường trong nhà - Nguyên tắc chung
 • ISO 16813: 2006 Thiết kế môi trường tòa nhà - Môi trường trong nhà - Nguyên tắc chung
 • ISO 16484-6: 2020 Hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà (BACS) - Phần 6: Kiểm tra sự phù hợp của truyền thông dữ liệu
 • ISO 16484-5: 2017 / AMD 1: 2020 Hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà (BACS) - Phần 5: Giao thức truyền thông dữ liệu - Bản sửa đổi 1
 • ISO 16484-5: 2017 Hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà (BACS) - Phần 5: Giao thức truyền thông dữ liệu
 • ISO 16484-3: 2005 Hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà (BACS) - Phần 3: Chức năng
 • ISO 16484-2: 2004 Hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà (BACS) - Phần 2: Phần cứng
 • ISO 16484-1: 2010 Hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà (BACS) - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật và thực hiện dự án
 • ISO 13675: 2013 Hệ thống sưởi ấm trong các tòa nhà - Phương pháp và thiết kế để tính toán hiệu suất năng lượng của hệ thống - Hệ thống đốt (nồi hơi)
 • ISO 13612-2: 2014 Hệ thống sưởi và làm mát trong các tòa nhà - Phương pháp tính toán hiệu suất hệ thống và thiết kế hệ thống cho hệ thống bơm nhiệt - Phần 2: Tính toán năng lượng
 • ISO 13612-1: 2014 Hệ thống sưởi và làm mát trong các tòa nhà - Phương pháp tính toán hiệu suất hệ thống và thiết kế hệ thống cho hệ thống bơm nhiệt - Phần 1: Thiết kế và đo kích thước
 • ISO 13153: 2012 Khuôn khổ của quá trình thiết kế cho các tòa nhà thương mại nhỏ và nhà ở dành cho một gia đình tiết kiệm năng lượng
 • ISO 11855-7: 2019 / AWI AMD 1 Thiết kế môi trường tòa nhà - Thiết kế, đo kích thước, lắp đặt và điều khiển hệ thống làm mát và sưởi ấm bức xạ nhúng - Phần 7: Các thông số đầu vào để tính toán năng lượng - Bản sửa đổi 1
 • ISO 11855-7: 2019 Thiết kế môi trường tòa nhà - Thiết kế, đo kích thước, lắp đặt và điều khiển các hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 7: Các thông số đầu vào để tính toán năng lượng
 • ISO 11855-6: 2018 / AWI AMD 1 Thiết kế môi trường tòa nhà - Thiết kế, đo kích thước, lắp đặt và kiểm soát hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 6: Điều khiển - Bản sửa đổi 1
 • ISO 11855-6: 2018 Thiết kế môi trường tòa nhà - Thiết kế, đo kích thước, lắp đặt và điều khiển hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 6: Điều khiển
 • ISO 11855-5: 2021 / AWI AMD 1 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 5: Cài đặt - Bản sửa đổi 1
 • ISO 11855-5: 2021 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 5: Lắp đặt
 • ISO 11855-4: 2021 / AWI AMD 1 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 4: Đo kích thước và tính toán công suất làm nóng và làm mát động của Hệ thống tòa nhà tích cực Thermo (TABS) - Bản sửa đổi 1
 • ISO 11855-4: 2021 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 4: Xác định kích thước và tính toán công suất làm nóng và làm mát động của Hệ thống tòa nhà tích cực Thermo (TABS)
 • ISO 11855-3: 2021 / AWI AMD 1 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống làm mát và sưởi ấm bức xạ nhúng - Phần 3: Thiết kế và đo kích thước - Bản sửa đổi 1
 • ISO 11855-3: 2021 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 3: Thiết kế và đo kích thước
 • ISO 11855-2: 2021 / AWI AMD 1 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống sưởi và làm mát bằng bức xạ nhúng - Phần 2: Xác định công suất sưởi và làm mát thiết kế - Bản sửa đổi 1
 • ISO 11855-2: 2021 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 2: Xác định công suất sưởi ấm và làm mát thiết kế
 • ISO 11855-1: 2021 / AWI AMD 1 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống sưởi và làm mát bằng bức xạ nhúng - Phần 1: Định nghĩa, ký hiệu và tiêu chí tiện nghi - Bản sửa đổi 1
 • ISO 11855-1: 2021 Thiết kế môi trường tòa nhà - Hệ thống làm mát và sưởi ấm bằng bức xạ nhúng - Phần 1: Định nghĩa, ký hiệu và tiêu chí tiện nghi
 • ISO / WD TR 5863 Thiết kế tích hợp của vỏ tòa nhà - Nguyên tắc chung
 • ISO / AWI TR 5242 Phân tích kỹ thuật để có quan điểm mới về tiện nghi nhiệt.

 

Bài viết liên quan