0976.389.199
ISO/TC 59/SC 13 - Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM)

ISO/TC 59/SC 13 - Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM)

ISO/TC 59/SC 13, Tổ chức thông tin về công trình xây dựng, phát triển các tiêu chuẩn xác định chung điều khoản tham chiếu và thuật ngữ được sử dụng trong BIM, cũng như các yêu cầu đối với kỹ thuật số trao đổi tài liệu và dữ liệu.

Phạm vi

SC 13 được TC 59 tính phí là tập trung vào tiêu chuẩn hóa thông tin quốc tế thông qua toàn bộ vòng đời của các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trong môi trường được xây dựng

 • Để kích hoạt khả năng tương tác của thông tin;
 • Cung cấp một bộ tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và báo cáo có cấu trúc để xác định, mô tả, trao đổi, giám sát, ghi lại và xử lý an toàn thông tin, ngữ nghĩa và quy trình, với các liên kết đến không gian địa lý và thông tin môi trường xây dựng có liên quan khác;
 • Để cho phép trao đổi thông tin kỹ thuật số liên quan đến đối tượng.

Số tiêu chuẩn đã xuất bản

Tiêu chuẩn đang phát triển

Thành viên tham gia

Quan sát viên

19

Thuộc trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 59/SC 13

6

Thuộc trách nhiệm trực tiếp của ISO/TC 59/SC 13

33

17

Cấu trúc

Uỷ ban kỹ thuật ISO/TC 59/SC 13 bao gồm các Tiểu ban (SC) sau:

ISO / TC 59 / SC 13 / JWG 12 - Chung ISO / TC 59 / SC 13 - ISO / TC 184 / SC 4 WG: Phát triển các tiêu chuẩn liên quan đến dữ liệu xây dựng

ISO / TC 59 / SC 13 / JWG 14 - Chung ISO / TC 59 / SC 13 - ISO / TC 211 WG: Khả năng tương tác GIS-BIM

ISO / TC 59 / SC 13 / TF 1 - Thuật ngữ

ISO / TC 59 / SC 13 / TF 2 - Lập kế hoạch và Chiến lược Kinh doanh

ISO / TC 59 / SC 13 / WG 11 - Dữ liệu sản phẩm để xây dựng mô hình hệ thống dịch vụ

ISO / TC 59 / SC 13 / WG 12 - Thực hiện hợp tác làm việc trong vòng đời của tài sản

ISO / TC 59 / SC 13 / WG 13 - Thực hiện hợp tác làm việc trong vòng đời của tài sản

ISO / TC 59 / SC 13 / WG 2 - Phân loại thông tin về ngành xây dựng

ISO / TC 59 / SC 13 / WG 6 - Khuôn khổ trao đổi thông tin hướng đối tượng

ISO / TC 59 / SC 13 / WG 7 - Quản lý quy trình

ISO / TC 59 / SC 13 / WG 8 - Xây dựng mô hình thông tin - Sổ tay cung cấp thông tin

Các tiêu chuẩn được xây dựng bởi ISO / TC 59 / SC13

Tiêu chuẩn và dự án thuộc trách nhiệm trực tiếp của ban thư ký ISO / TC 59 / SC 13:

 • ISO / DIS 29481-3 Xây dựng mô hình thông tin - Sổ tay cung cấp thông tin - Phần 3: Mã và lược đồ dữ liệu
 • ISO 29481-2: 2012 Xây dựng mô hình thông tin - Sổ tay cung cấp thông tin - Phần 2: Khung tương tác
 • ISO 29481-1: 2016 Xây dựng mô hình thông tin - Sổ tay cung cấp thông tin - Phần 1: Phương pháp và định dạng
 • ISO 23387: 2020 Xây dựng mô hình thông tin (BIM) - Mẫu dữ liệu cho các đối tượng xây dựng được sử dụng trong vòng đời của tài sản được xây dựng - Khái niệm và nguyên tắc
 • ISO 23386: 2020 Xây dựng mô hình thông tin và các quy trình kỹ thuật số khác được sử dụng trong xây dựng - Phương pháp luận để mô tả, tạo và duy trì các thuộc tính trong từ điển dữ liệu được kết nối với nhau
 • ISO / TR 23262: 2021 Khả năng tương tác GIS (không gian địa lý) / BIM
 • ISO 22263: 2008 Tổ chức thông tin về công trình xây dựng - Khung quản lý thông tin dự án
 • ISO 21597-2: 2020 Vùng chứa thông tin để gửi tài liệu được liên kết - Đặc tả trao đổi - Phần 2: Các loại liên kết
 • ISO 21597-1: 2020 Vùng chứa thông tin để gửi tài liệu được liên kết - Đặc điểm kỹ thuật trao đổi - Phần 1: Vùng chứa
 • ISO / AWI 19650-6 Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM) - Quản lý thông tin bằng cách sử dụng mô hình thông tin tòa nhà - Phần 6: Sức khỏe và An toàn
 • ISO 19650-5: 2020 Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM) - Quản lý thông tin bằng cách sử dụng mô hình thông tin tòa nhà - Phần 5: Cách tiếp cận quan tâm đến an ninh đối với quản lý thông tin
 • ISO / DIS 19650-4 Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM) - Quản lý thông tin bằng cách sử dụng mô hình thông tin tòa nhà - Phần 4: Trao đổi thông tin
 • ISO 19650-3: 2020 Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM) - Quản lý thông tin bằng cách sử dụng mô hình hóa thông tin tòa nhà - Phần 3: Giai đoạn vận hành của tài sản
 • ISO 19650-2: 2018 Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM) - Quản lý thông tin bằng cách sử dụng mô hình thông tin tòa nhà - Phần 2: Giai đoạn phân phối tài sản
 • ISO 19650-1: 2018 Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM) - Quản lý thông tin bằng cách sử dụng mô hình thông tin tòa nhà - Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc
 • ISO 16757-2: 2016 Cấu trúc dữ liệu cho danh mục sản phẩm điện tử cho dịch vụ xây dựng - Phần 2: Hình học
 • ISO 16757-1: 2015 Cấu trúc dữ liệu cho danh mục sản phẩm điện tử cho dịch vụ tòa nhà - Phần 1: Khái niệm, kiến ​​trúc và mô hình
 • ISO 16739-1: 2018 Các Lớp Nền tảng Công nghiệp (IFC) để chia sẻ dữ liệu trong các ngành xây dựng và quản lý cơ sở - Phần 1: Lược đồ dữ liệu
 • ISO 16354: 2013 Hướng dẫn cho thư viện tri thức và thư viện đối tượng
 • ISO / TS 12911: 2012 Khung hướng dẫn xây dựng mô hình thông tin (BIM)
 • ISO / CD 12911 Khung hướng dẫn xây dựng mô hình thông tin (BIM)
 • ISO / DIS 12006-3 Xây dựng công trình - Tổ chức thông tin về công trình xây dựng - Phần 3: Khung thông tin hướng đối tượng
 • ISO 12006-3: 2007 Xây dựng công trình - Tổ chức thông tin về công trình xây dựng - Phần 3: Khung thông tin hướng đối tượng
 • ISO 12006-2: 2015 Xây dựng công trình - Tổ chức thông tin về công trình xây dựng - Phần 2: Khung phân loại
 • ISO / DIS 7817 Xây dựng mô hình thông tin - Mức độ cần thông tin - Các khái niệm và nguyên tắc

Bài viết liên quan