0976.389.199
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

Lợi ích

- Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp;

- Biết được quan điểm của nhân viên về các hoạt động trong tổ chức;

- Đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên;

- Cải thiện các vấn đề tồn tại của tổ chức trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ lao động...

 

Để thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao, ngoài việc thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ, đánh giá thành tích công tác, hệ thống trả lương, thưởng, … các tổ chức, doanh nghiệp cần phải xây dựng chính sách động viên và khích lệ phù hợp qua đó khuyến khích đóng sự đóng góp cao nhất của nhân viên cho

sự phát triển của tổ chức. Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực đó chính là "Mức độ hài lòng của nhân viên đối với tổ chức”.

 

Sự thỏa mãn tập thể nhân viên chính là cách để gây dựng lòng trung thành của họ đối với tổ chức, doanh nghiệp, làm cho nhân viên yêu thích công việc, gắn bó với đồng nghiệp,

tìm thấy sự lạc quan trong môi trường, từ đó gắn kết họ với mục tiêu của tổ chức và phấn đấu cho mục tiêu đó. Khảo sát sự hài lòng của nhân viên là một trong những công cụ giúp

cho người lao động có thể tự bày tỏ tâm tư, nguyện vọng để phát triển sự nghiệp đồng thời giúp các nhà quản lý nhân lực hiểu tâm lý và mong muốn của nhân viên từ đó phát huy tối đa năng lực và sự nhiệt tình trong công việc của họ và không ngừng hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực.

 

Lợi ích

- Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp;

- Biết được quan điểm của nhân viên về các hoạt động trong tổ chức;

- Đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên;

- Cải thiện các vấn đề tồn tại của tổ chức trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ lao động...

 

Áp dụng

1. Xem xét yêu cầu và thiết kế mẫu phiếu khảo sát. Mẫu phiếu này thường dựa trên mong muốn lấy ý kiến của nhân viên về công việc và điều kiện làm việc.

2. Lấy ý kiến: các phiếu này sẽ được gửi đến nhân viên và được tiếp nhận qua các kênh khác nhau.

3. Tổng hợp, phân tích và cho ra bức tranh chung về mức độ hài lòng của nhân viên về tổ chức và những ý kiến để cải thiện tình hình.

4. Đề ra và thực hiện các cải tiến dựa trên kết quả tổng hợp và phân tích