0976.389.199
Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng HTQL Tích hợp Chất lượng, Môi trường & An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng HTQL Tích hợp Chất lượng, Môi trường & An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Khóa đào tạo quản lý kết hợp với nhịp độ nhanh này giúp bạn đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chuẩn Chất lượng, Môi trường và Sức khỏe và An toàn trong việc đảm bảo thành công trong kinh doanh trong tương lai. Khóa học này cung cấp một lời giới thiệu lý tưởng về chủ đề rộng lớn của các tiêu chuẩn và chứng nhận về Chất lượng, Môi trường và Sức khỏe và An toàn.

Tìm hiểu cách đưa việc cải tiến liên tục vào trọng tâm của tổ chức thông qua hệ thống quản lý tích hợp cho ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001. Việc xác định cấu trúc và các yêu cầu của một hệ thống quản lý hiệu quả có ý nghĩa lớn với hệ thống của tổ chức. Hiểu sâu sắc về lịch sử và sự phát triển của các tiêu chuẩn, thuật ngữ chính, định nghĩa và cấu trúc cấp cao được tiêu chuẩn hóa ISO. Bạn sẽ học cách diễn giải và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn cho các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn.

Khóa đào tạo quản lý kết hợp trong với nhịp độ nhanh này giúp bạn đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chuẩn Chất lượng, Môi trường và Sức khỏe và An toàn trong việc đảm bảo thành công trong kinh doanh trong tương lai. Nó cung cấp một lời giới thiệu lý tưởng về lĩnh vực chủ đề rộng lớn của các tiêu chuẩn và chứng nhận về Chất lượng, Môi trường và Sức khỏe và An toàn.

Đối tượng khóa học này hướng tới?

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát hoặc đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.

Bạn sẽ học được những gì trong khóa đào tạo này?

Bạn sẽ tìm hiểu về:

 • Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp và an toàn (HTQL CL, MT và AT&SKNN) là gì?
 • Tại sao HTQL CL, MT và AT&SKNN lại quan trọng đối với một tổ chức?
 • Nền tảng của ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001, các kết quả và lợi ích dự kiến ​​của chúng
 • Các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng
 • Các khái niệm và cấu trúc chính của ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001, bao gồm cả những điểm tương đồng giữa các tiêu chuẩn
 • Áp dụng Phương pháp Tiếp cận Quy trình của các hệ thống quản lý
 • Cách tiếp cận PDCA được kết hợp trong các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý, giới thiệu các liên kết đến các điều khoản
 • Xác định các rủi ro của tổ chức so với các yêu cầu của Cấu trúc Cấp cao
 • Các yêu cầu chính của ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001

Lợi ích đạt được sau khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Xác định các yêu cầu và lợi ích chính của ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001
 • Quản lý rủi ro và cơ hội với Hệ thống quản lý tích hợp của bạn và do đó thúc đẩy cải tiến liên tục
 • Thực hiện các bước để đảm bảo rằng chất lượng, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp và an toàn là trọng tâm của tổ chức của bạn
 • Thu hút và giữ chân người lao động cũng như khách hàng bằng cách đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của họ

Liên hệ đặt lịch đào tạo