0976.389.199
Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng ISO 22000:2018

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng ISO 22000:2018

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng ISO 22000:2018

Khóa học này cung cấp một khuôn khổ điển hình để triển khai hệ thống quản lý dựa trên Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000:2018.

 

Tổng quan khóa đào tạo

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, triển khai ISO 22000:2018 

 

ISO 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý về An toàn thực phẩm (HTQLATTP) phù hợp với thực tiễn tốt nhất được quốc tế công nhận và sử dụng cấu trúc cấp cao. ISO 22000 giúp các tổ chức cung cấp thực phẩm an toàn cũng như chủ động cải thiện hiệu suất FSMS của mình.

 

Trong khóa học này, bạn sẽ có được các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá cơ sở về vị trí hiện tại của tổ chức và thực hiện các nguyên tắc chính của ISO 22000. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ học cách phát triển kế hoạch triển khai, tạo tài liệu cần thiết và giám sát Kế hoạch QLATTP của bạn.

 

Đối tượng của khóa học này?

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì hoặc giám sát HTQLATTP theo ISO 22000.

Điều kiện tiên quyết:

Bạn đã có kiến ​​thức tốt về ISO 22000 và các nguyên tắc chính của HTQLATTP. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học Yêu cầu ISO 22000 của chúng tôi. Các yêu cầu của ISO 22000 không được đề cập trong khóa học này.

 

Bạn sẽ đạt được những gì?

Khóa học bao gồm các mục tiêu học tập cụ thể sau:

Về kiến thức:

  • Nhận ra một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO 22000 theo chu trình PDCA
  • Giải thích các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 22000 từ góc độ triển khai
  • Xác định các lợi ích cụ thể cho một tổ chức liên quan đến việc triển khai HTQLATTP hiệu quả

Về kỹ năng:

  • Tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO 22000
  • Thực hiện các khái niệm chính của ISO 22000
  • Thực hiện các yêu cầu chính của ISO 22000

 

Lợi ích đem lại cho bạn?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Làm quen với khuôn khổ điển hình để thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQLATTP) Điều này sẽ tạo cơ sở tốt cho các nỗ lực thực hiện của bạn và mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn
  • Nhận biết những nơi có thể cần thực hiện các điều chỉnh đối với khuôn khổ này, để phù hợp với tình huống cụ thể của bạn và tiến độ đã đạt được cho đến nay
  • Nâng cao kiến ​​thức của bạn về các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 22000, từ góc độ triển khai
  • Có được các kỹ năng để tiến hành đánh giá cơ bản của riêng bạn về vị trí hiện tại của tổ chức bạn liên quan đến ISO 22000 và thực hiện các khái niệm và yêu cầu chính liên quan đến ISO 22000

Việc học của bạn sẽ thông qua cách tiếp cận dựa trên hoạt động, lấy đại biểu làm trung tâm. Điều này sẽ giúp bạn chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức với những người tham dự khác; mang lại thông tin được trình bày sống động và dẫn đến khả năng duy trì và ứng dụng nâng cao cho nơi làm việc của bạn.

 

Liên hệ đặt lịch đào tạo

 

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >