0976.389.199
Khóa đào tạo ISO 31000:2018 / ISO 31000:2018 Introduction

Khóa đào tạo ISO 31000:2018 / ISO 31000:2018 Introduction

Quản lý rủi ro sẽ giúp đạt bạn được thành công và mục tiêu mong đợi. Bảo vệ doanh nghiệp thường xuyên giúp mang lại nhiều lợi ích. ISOCERT cung cấp dự án hỗ trợ kỹ thuật về chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm cạnh tranh và kinh doanh tại thị trường trong nước cũng như toàn cầu.

Tổ chức luôn phải đối mặt với sự không chắc chắn trong việc đáp ứng mục tiêu. Quản lý rủi ro là khuôn khổ hệ thống và quy trình tối đa hóa công việc nhằm kiểm soát kết quả trong khi giảm thiểu những mối nguy hại không thể dự đoán hay không thể thực hiện kiểm soát.

Khóa học này giúp bạn tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro, cung cấp nền tảng để bắt đầu kiểm soát hiệu quả rủi ro của tổ chức.

Đối tượng tham dự

 • Tập trung chủ yếu vào người thực hiện và duy trì hệ thống quản lý 
 • Từ nhân viên đến lãnh đạo cao nhất hiểu được rủi ro đóng vai trò là công cụ quản lý và ảnh hưởng đến tổ chức của họ

Kết quả đầu ra cam kết

 • Mô tả nền tảng quản lý rủi ro
 • Giải thích về nền tảng của hệ thống quản lý rủi ro
 • Mô tả sự liên quan và ngữ cảnh của tiêu chuẩn ISO 31000
 • Tóm tắt cấu trúc và mục đích của tiêu chuẩn ISO 31000
 • Giải thích nguyên tắc chính của tiêu chuẩn ISO 31000
 • Xác định khía cạnh quan trọng và mối tương quan trong khuôn khổ quản lý rủi ro với hệ thống kiểm soát của tổ chức
 • Qúa trình quản lý rủi ro
 • Tóm tắt quy trình thực hiện khuôn khổ quản lý rủi ro

Lợi ích đạt được

 • Tăng khả năng phục hồi doanh nghiệp
 • Tính linh hoạt đối phó với thay đổi
 • Hiểu biết và quản trị rủi ro

Liên hệ đặt lịch đào tạo >