0976.389.199
Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 45001:2018

Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 45001:2018

Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 45001:2018

Lợi ích đạt được sau khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Xác định các yêu cầu và lợi ích chính của ISO 45001:2018
  • Quản lý rủi ro và cơ hội, cho cả sức khỏe và an toàn cũng như OH&S MS của bạn, và do đó thúc đẩy cải tiến liên tục
  • Thực hiện các bước để đảm bảo rằng sức khỏe và an toàn nghề nghiệp là trọng tâm của tổ chức của bạn
  • Thu hút và giữ chân người lao động & khách hàng bằng cách đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của họ

Tổng quan khóa đào tạo

Khóa đào tạo Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Tìm hiểu cách đưa sự cải tiến liên tục vào các hoạt động cốt lõi của tổ chức bạn thông qua Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 45001 (OH&SMS). Tiêu chuẩn mới là cơ hội để các tổ chức điều chỉnh định hướng chiến lược của họ và tăng cường tập trung vào việc cải thiện hoạt động sức khỏe và an toàn.

Xác định cấu trúc và các yêu cầu của một hệ thống quản lý hiệu quả và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Hiểu rõ về lịch sử và sự phát triển của ISO 45001:2018, các thuật ngữ, định nghĩa chính và cấu trúc cấp cao được tiêu chuẩn hóa ISO. Bạn sẽ học cách giải thích và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn vào các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn.

Đối tượng khóa học này hướng tới?

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát hoặc đánh giá Hệ thống quản lý ISO 45001:2018

Những gì bạn sẽ học được trong khóa đào tạo này?

Bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S MS) là gì
  • Tại sao OH&S MS lại quan trọng đối với một tổ chức và lợi ích của nó
  • Nền tảng của ISO 45001:2018 và kết quả dự kiến của nó
  • Các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng
  • Các khái niệm và cấu trúc chính của ISO 45001:2018
  • Các yêu cầu chính của ISO 45001:2018

 

Liên hệ đặt lịch đào tạo