0976.389.199
Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 45001:2018

Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 45001:2018

Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 45001:2018

Lợi ích đạt được sau khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Xác định các yêu cầu và lợi ích chính của ISO 45001:2018
  • Quản lý rủi ro và cơ hội, cho cả sức khỏe và an toàn cũng như OH&S MS của bạn, và do đó thúc đẩy cải tiến liên tục
  • Thực hiện các bước để đảm bảo rằng sức khỏe và an toàn nghề nghiệp là trọng tâm của tổ chức của bạn
  • Thu hút và giữ chân người lao động & khách hàng bằng cách đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của họ
  Bình luận