0976.389.199
Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Introduction

Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Introduction

Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Introduction

Khóa đào tạo Nhận thức chung của ISOCERT sẽ giúp bạn:

 Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục và các quy trình chính của chúng

 Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện và quản lý EOMS

  Bình luận

Dịch vụ liên quan