0976.389.199
Khóa đào tạo quản lý Tài sản / Asset Management - BS ISO 55001:2014

Khóa đào tạo quản lý Tài sản / Asset Management - BS ISO 55001:2014

Tìm hiểu thêm về ISO 55001 với các khóa đào tạo của ISOCERT ACADEMY. Đội ngũ chuyên gia của ISOCERT có thể giúp bạn hiểu và đánh giá hệ thống Quản lý tài sản, cho phép bạn quản lý tài chính, tài sản vật chất hoặc tổ chức tốt hơn. Điều này có thể mang đến kết quả hoạt động và hiệu suất công việc tốt hơn, đồng thời cải thiện lợi nhuận của bạn.

Quản lý tài sản: Các yêu cầu của ISO 55001:2014

Việc quản lý hiệu quả tài sản ngày càng trở nên quan trọng đối với các tổ chức và các bên quan tâm của họ. Khóa học toàn diện này khám phá sâu hơn các ý nghĩa tổ chức của tiêu chuẩn quốc tế về quản lý tài sản (ISO 55001:2014).

Hãy tự tin rằng bạn có thể đáp ứng hiệu quả các kỳ vọng của tổ chức với việc quản lý tài sản mạnh mẽ với các giảng viên quản lý tài sản đẳng cấp thế giới trong Khóa đào tạo về triển khai của chúng tôi để đảm bảo hệ thống quản lý tài sản của bạn tuân thủ ISO 55001.

Bằng cách đào tạo với chúng tôi, bạn sẽ đạt được bằng cấp được quốc tế công nhận cho phép bạn thực hiện các tiêu chuẩn quản lý tài sản đặc biệt trong tổ chức của mình. Khi trở thành người triển khai đủ điều kiện, bạn cũng có thể đặt ra tiêu chuẩn cao nhất về quản lý tài sản của tổ chức mình.

Mục đích của khóa học là giải thích các yêu cầu chính của ISO 55001:2014 và các lợi ích tổ chức của nó. Đồng thời, bạn cũng sẽ học cách phát triển một kế hoạch thực hiện, thiết lập các tài liệu cần thiết, giám sát hệ thống quản lý tổ chức giáo dục của bạn và đạt được sự cải tiến liên tục về chất lượng theo từng bước.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ người nào có lợi ích hoặc trách nhiệm đối với tài sản vật chất hoặc tài sản khác, ra quyết định, lập kế hoạch, quản lý rủi ro, nguồn lực, hoạt động, dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ thông tin, ngân sách, quản lý chất lượng hoặc phát triển tổ chức.

Không có điều kiện tiên quyết chính thức, nhưng bạn nên có một số hiểu biết về những rủi ro có thể xảy ra mà tổ chức của bạn phải đối mặt.

Kết quả đầu ra cam kết

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, quý khách hàng sẽ có thể giải thích:

 • Quản lý tài sản là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với một tổ chức
 • Lợi ích của hệ thống quản lý đối với việc quản lý tài sản
 • Nền tảng của ISO 55001:2014
 • Các thuật ngữ, khái niệm và nguyên tắc chính của ISO 55001:2014 các yêu cầu chính của ISO 55001:2014 - Cách thức thực hiện
 • Khuôn khổ điển hình cho việc áp dụng ISO 551001
 • Xem xét các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 55001 từ góc độ ứng dụng
 • Các yêu cầu về thông tin dạng văn bản được quy định trong ISO 55001
 • Sử dụng phân tích khoảng cách để tiến hành đánh giá cơ bản hệ thống hiện tại của bạn

Lợi ích từ khóa học này

Bạn sẽ học cách xác định các cơ hội để tối đa hóa giá trị thu được từ tài sản của tổ chức thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu của BS ISO 55001.

Có kiến thức để:

 • Nhận ra một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO 55001 theo chu trình PDCA
 • Giải thích các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 55001 từ góc độ triển khai
 • Xác định các lợi ích cụ thể cho một tổ chức liên quan đến việc thực hiện một AMS hiệu quả

Có các kỹ năng để:

 • Tiến hành đánh giá tuyến cơ sở về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO 55001
 • Thực hiện các yếu tố và yêu cầu chính của ISO 55001

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

Đưa ra quyết định sáng suốt nhất với các tài nguyên hữu ích cho ISO 55001

Hướng dẫn khách hàng ISO 55001 (PDF) >

Hội thảo trên web ISO 55001 >

Tự đánh giá ISO 55001 >

 

Quản lý tài sản ISO 55001: Nhận thức và Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý tài sản

 • Quản lý tài sản là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với một tổ chức
 • Lợi ích của hệ thống quản lý đối với việc quản lý tài sản
 • Các thuật ngữ, khái niệm và nguyên tắc chính của ISO 55001
 • Cách phát triển một kế hoạch thực hiện, thiết lập các tài liệu cần thiết, giám sát hệ thống quản lý tổ chức giáo dục của bạn và đạt được sự cải tiến liên tục về chất lượng theo từng bước.

Tìm hiểu thêm >>

icon zalo
ajax-loader