0976.389.199
Khóa đào tạo thực hành đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018

Khóa đào tạo thực hành đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018

Khóa đào tạo thực hành đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC


- Ngoài việc đạt được kiến thức về hệ thống quản lý cũng như những lợi thế của nó đối với tổ chức, một điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được các quá trình khác nhau được áp dụng như thế nào để giúp hệ thống này hiệu quả và thành công hơn.
- Khi một hệ thống An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp (ATSKNN) đưa vào vận hành hàng loạt các chính sách và hoạch định sẽ được thiết lập và do đó, với tư cách là một chuyên gia đánh giá nội bộ, một điều chắc chắn là bạn phải hiểu và đóng một vai trò quan trọng trong tổ chức đối với việc thực hiện đánh giá nội bộ thường xuyên để xem xét, theo dõi và đảm bảo rằng hệ thống đang được liên tục cải tiến
- Khóa học này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tế để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và thực hiện được các quá trình tối ưu hóa như hoạch định, thực hiện, báo cáo về các cuộc đánh giá an toàn sức khoẻ nghề nghiệp trong một chu kì đánh giá. Khóa học cũng sẽ cung cấp cho học viên các biện pháp và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá có hệ thống, đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn của ISO 45001:2018.


LỢI ÍCH KHI THAM DỰ


Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: 
✓ Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 45001 và tính cần thiết của việc đánh giá nội bộ thường xuyên. 
✓ Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá an toàn sức khoẻ nghề nghiệp nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. 
✓ Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục 
đích đánh giá. 
✓ Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của Hệ Thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra. 
✓ Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá nội bộ.


NỘI DUNG KHOÁ HỌC

- Tìm hiểu mục đích, khái niệm, phạm vi và lợi ích của đánh giá nội bộ.

- Hướng dẫn cách thức lập kế hoạch đánh giá, tìm hiểu phạm vi đánh giá, lập checklist chuẩn bị cho quá trình đánh giá.

- Các phương pháp tiếp cận quá trình bao gồm xác định các quá trình, các tài liệu và hồ sơ liên quan đến quá trình, đầu vào & đầu ra của quá trình, cách thức tiếp cận quá trình hiệu quả.

- Các nguyên tắc về thu thập bằng chứng khách quan, bằng chứng của sự phù hợp theo yêu cầu của ISO 45001 và hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp của công ty.

- Định nghĩa, phân loại các điểm không phù hợp.

- Luyện tập kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đánh giá nội bộ.

- Cách thiết lập & báo cáo kết quả đánh giá bao gồm các kết luận về không phù hợp & điểm nhận xét.

- Thông tin liên lạc trong quá trình đánh giá & kỹ năng trao đổi thông tin.

- Quy trình cải tiến sau đánh giá.

- Bài tập và thảo luận

- Tổng kết

- Bài thi

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ


- Ban lãnh đạo của các công ty có áp dụng hệ thống ISO 45001
- Quản lý về đảm bảo an toàn sức khoẻ nghề nghiệpvà các thành viên trong ban ISO  cũng như các đánh giá viên nội bộ nên tham gia khóa học này.
- Những người điều hành chịu trách nhiệm trong việc thực hiện đánh giá an toàn sức khoẻ nghề nghiệp nội bộ đối với các Hệ thống an toàn sức khoẻ nghề nghiệp của công ty. ĐIỀU KIỆN 


Không bắt buộc, nhưng khuyến khích học viên có một sự hiểu biết sơ bộ về các tiêu chuẩn về hệ thống (ISO 45001:2018)  

Dịch vụ liên quan