0976.389.199
Khóa Đào Tạo Thực Hành Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 27001:2013

Khóa Đào Tạo Thực Hành Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 27001:2013

Khóa Đào Tạo Thực Hành Và Đánh Giá Nội Bộ Theo ISO 27001:2013

TỔNG QUAN KHÓA HỌC


- Khóa học này nhằm cung cấp hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo các cuộc đánh giá Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin. An ninh thông tin hiện được công nhận là một quy trình kinh doanh quan trọng, nếu không được quản lý một cách chính xác và hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp cho khách hàng. Cũng quan trọng như vậy, thiếu an ninh có khả năng ảnh hưởng đến doanh thu. Các kỹ năng chuyên môn cao và kiến thức thực tế cần thiết để đánh giá khả năng của một tổ chức để quản lý tất cả các khía cạnh của an ninh thông tin là một trong những điều có thể học được.


- Khóa học đổi mới kéo dài ba ngày này cung cấp một nền tảng vững chắc cho tất cả các khía cạnh của quy trình đánh giá. Theo từng bước, các học viên được dẫn dắt qua một chương trình có cấu trúc cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Khóa học sử dụng kết hợp giữa quá trình học tập tương tác và các hoạt động thực tế, cho phép các học viên hiểu được các hoạt động chính trong quá trình đánh giá.


MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:
Kiến thức về :  Các nguyên tắc đánh giá theo ISO/IEC 27001:2013
Kỹ năng: Bắt đầu cuộc đánh giá, Chuẩn bị và thực hiện các hoạt động đánh giá Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá. Hoàn thành cuộc đánh giá và thực hiện theo dõi sau đánh giá,  Đánh giá một HTQLANTT để thiết lập sự phù hợp theo ISO 27001


 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Bất cứ ai đang, hoặc sẽ, điều phối các hoạt động đánh giá nội bộ trong tổ chức; những người có trách nhiệm đánh giá Hệ thống quản lý an ninh thông tin; đánh giá viên hiện tại muốn ôn tập lại kỹ năng.


NỘI DUNG KHÓA HỌC

  
Nhận thức về  ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý và đánh giá HTQLANTT
Đánh giá khóa học và câu hỏi cuối cùng

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian: 3 ngày

Ngày 1

- Nhận thức về ISO/IEC 27001
- Quản lý An ninh Thông tin (QLANTT) 
- Các thông tin cơ bản của ISO/IEC 27001 và
- ISO/IEC 27002 
- Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
- Điều khoản 5: Sự lãnh đạo 
- Điều khoản 6: Hoạch định 
- Điều khoản 7: Hỗ trợ 
- Điều khoản 8: Thực hiện 
- Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện 
- Điều khoản 10: Cải tiến 
- Phản ánh và góp ý 

Ngày 2
- Hệ thống quản lý và đánh giá HTQLANTT
- Năng lực, trách nhiệm và đặc điểm của đánh giá viên 
- Tam giác bằng chứng đánh giá 
- Các loại hình đánh giá 
- Các hoạt động đánh giá 
- Tạo lập một kế hoạch đánh giá 
- Các danh mục 
- Kỹ thuật đặt câu hỏi đánh giá: Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin
- Tiến hành cuộc họp khai mạc 
- Thực hiện đánh giá 


Ngày 3
- Kiểm tra kiến thức ngày 2
- Tài liệu làm việc 
- Thực hiện đánh giá 
- Sự không phù hợp và ghi nhận sự không phù hợp 
- Tạo lập báo cáo đánh giá: Chuẩn bị, phê duyệt và phân phối
- Thực hiện các hoạt động sau đánh giá 
- Đánh giá khóa học và câu hỏi cuối cùng


 
Chi phí khóa học

Chi phí: ………………../ 1 học viên
(Xin vui lòng thanh toán trước khi khóa học bắt đầu)
Lưu ý: 
Chi phí trên bao gồm học phí, chi phí chứng chỉ, ăn trưa, ăn nhẹ
Chi phí trên đã bao gồm 10% VAT
Thời lượng và Địa điểm đào tạo
Thời lượng: 03 ngày    /2020
Đia điểm đào tao: …………………………………………………………………………….
Giảng viên và Ngôn ngữ đào tạo
Giảng viên: ……………………………………………………………………………………
Ngôn ngữ giảng dạy: …………………………………………………………………………

Dịch vụ liên quan