0976.389.199
Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001:2013

Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001:2013

Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001:2013

Lợi ích đem lại?

 • Công ty sẽ biết được những yêu cầu cần đá ứng trước khi áp dụng tiêu chuẩn
 • Doanh nghiệp sẽ nhận thức được những lợi ích tiềm ẩn khi áp dụng tiêu chuẩn
 • Tổ chức sẽ có thể xem xét làm thế nào ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 một cách thiết thực trong doanh nghiệp.

Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 27001:2013 Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin (ISMS)

Thiết lập một hệ thống ISMS có thể đơn giản hoặc phức tạp phụ thuốc vào nhu cầu của tổ chức. Tuy nhiên trên thực tế, việc xác định điểm bắt đầu của ISMS đã là một thách thức.

Trong khóa học này, các chuyên gia đào tạo của chúng tôi sẽ giải thích các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành để giúp bạn hiểu làm thế nào có thể áp dụng cho tổ chức và những lợi ích tiềm năng của việc áp dụng nó. Do đó bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để thực hiện thiết lập một ISMS phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành, thông qua việc nền tảng và các khái niệm liên quan được cập nhật, các nguyên tắc, thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO 27001:2013 được giải thích đầy đủ và đưa ra để thảo luận chung.

Các yêu cầu khóa học cũng sẽ giúp bạn hiểu được tiêu chuẩn hoạt động như thế nào để chuẩn bị tham dự các khóa học đánh giá nội bộ hàng đầu.

Đối tượng của khóa học này?

Những người quan tâm hoặc chịu trách nhiệm quản lý an toàn thông tin, bảo vệ và quản lý dữ liệu, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và sự tuân thủ, các hệ thống quản lý, an ninh, dịch vụ CNTT, nguồn nhân lực, các báo cáo tài chính và kế toán và bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào tương tác với dữ liệu cá nhân rủi ro cao.

Các vị trí công việc được đề xuất tham dự gồm:

 • Quản lý an toàn thông tin
 • Quản lý CNTT và an ninh doanh nghiệp
 • Quản lý quản trị doanh nghiệp
 • Quản lý rủi ro và tuân thủ
 • Quản Lý Nguồn Nhân Lực
 • Quản lý Tài Chính và Kế Toán
 • Đội pháp lý nội bộ
 • Đội quản trị hồ sơ và dữ liệu cá nhân

Kiến thức đạt được?

 • Quản lý an toàn thông tin (ISM) là gì?
 • Tại sao ISM quan trọng đối với một tổ chức?
 • Những lợi ích của ISM là gì?
 • Nền tảng của ISM là gì?
 • Các khái niệm và nguyên lý cốt lõi trong tiêu chuẩn ISO 27001:2013
 • Các thuật ngữ và định nghĩa được dùng
 • Những yêu cầu chính của tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Lợi ích đem lại?

 • Công ty sẽ biết được những yêu cầu cần đá ứng trước khi áp dụng tiêu chuẩn
 • Doanh nghiệp sẽ nhận thức được những lợi ích tiềm ẩn khi áp dụng tiêu chuẩn
 • Tổ chức sẽ có thể xem xét làm thế nào ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 một cách thiết thực trong doanh nghiệp.

Liên hệ đặt lịch đào tạo