Kỹ năng phân tích kiểm toán

Kỹ năng phân tích kiểm toán

Kỹ năng phân tích kiểm toán

Kiểm toán kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo chúng đủ mạnh và hoạt động tốt. Kiểm toán hiệu quả giúp các tổ chức đạt được các mục tiêu và mục tiêu bằng cách đo lường hiệu suất tổng thể và năng suất dựa trên các giao dịch và hồ sơ kinh doanh. Hơn nữa, kiểm toán làm giảm rủi ro và bảo vệ chống gian lận. Kiểm toán cung cấp cho nhà đầu tư và cổ đông những thông tin đáng tin cậy về báo cáo tài chính và tổ chức hoạt động tốt như thế nào.

  • Kỹ năng phân tích chính
  • Phân tích định lượng
  • Toàn vẹn dữ liệu
  • Kỹ năng kiểm tra chính
  • Báo cáo