0976.389.199
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 02: KHÔNG ĐÓI

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 02: KHÔNG ĐÓI

CHẤM DỨT NẠN ĐÓI, ĐẠT ĐƯỢC AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ CẢI THIỆN DINH DƯỠNG, THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG.

ISO có hơn 1600 tiêu chuẩn cho lĩnh vực sản xuất thực phẩm được thiết kế để tạo niềm tin vào các sản phẩm thực phẩm, cải tiến phương pháp nông nghiệp và thúc đẩy mua hàng bền vững và có đạo đức.

Trong đó cũng bao gồm một số lĩnh vực khác bao gồm kiểm tra dinh dưỡng và an toàn, chất lượng, đóng gói và truy xuất nguồn gốc.

Tập trung đặc biệt vào lĩnh vực thực phẩm, Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 về Quản lý an toàn thực phẩm giúp các tổ chức xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm, trong khi các tiêu chuẩn liên quan như ISO 26000 (Trách nhiệm xã hội) và ISO 20400 (Mua sắm bền vững) khuyến khích hành vi có trách nhiệm xã hội và đạo đức tạo điều kiện làm việc cho công nhân nông nghiệp và thúc đẩy thực hành mua hàng có đạo đức trong toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm.

Hiện đang được phát triển, bộ tiêu chuẩn ISO 34101 về hạt ca cao bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc sẽ quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý trong canh tác hạt ca cao. Nó cung cấp một bộ hướng dẫn về thực hành nông nghiệp lành mạnh với môi trường, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc của hạt ca cao và để cải thiện điều kiện xã hội và sinh kế của người sản xuất ca cao.

Bài viết liên quan