0976.389.199
Ngành giáo dục có tiêu chuẩn riêng không?

Ngành giáo dục có tiêu chuẩn riêng không?

Ngoài việc các tổ chức giáo dục có thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, còn có một tiêu chuẩn khác dành riêng cho các tổ chức giáo dục, đó là Tiêu Chuẩn ISO 21001:2018 - Tiêu chuẩn về Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý cho tổ chức giáo dục - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, được phát hành vào tháng 5/2018 bởi Ủy ban ISO.

Ngoài việc các tổ chức giáo dục có thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, còn có một tiêu chuẩn khác dành riêng cho các tổ chức giáo dục, đó là Tiêu Chuẩn ISO 21001:2018 - Tiêu chuẩn về Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý cho tổ chức giáo dục - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, được phát hành vào tháng 5/2018 bởi Ủy ban ISO.

ISO 21001:2018 là gì?

Đây là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập, dựa trên ISO 9001 và phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác thông qua việc áp dụng cấu trúc vòng tròn PDCA và tư duy dựa trên rủi ro

ISO 21001:2018 tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa một tổ chức giáo dục, người học, khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khác.

Đối tượng áp dụng ISO 21000:2018?

ISO 21001: 2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS) khi một tổ chức đó:

 • cần chứng minh khả năng của mình để hỗ trợ việc đạt được và phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu;
 • nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, những người thụ hưởng khác và nhân viên thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu của người học và những người thụ hưởng khác.

Tất cả các yêu cầu của ISO 21001: 2018 là chung và nhằm áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để hỗ trợ phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu, bất kể loại hình, quy mô hoặc phương pháp cung cấp.

ISO 21001: 2018 có thể được áp dụng cho các tổ chức giáo dục trong các tổ chức lớn hơn có hoạt động kinh doanh cốt lõi không phải là giáo dục, chẳng hạn như các phòng đào tạo chuyên nghiệp.

ISO 21001: 2018 không áp dụng cho các tổ chức chỉ sản xuất hoặc chế tạo các sản phẩm giáo dục.

Lợi ích của ISO 21000:2018 là gì?

Các lợi ích tiềm năng đối với tổ chức triển khai hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS) dựa trên tài liệu này là:

 • A) Sự liên kết tốt hơn giữa các mục tiêu và hoạt động với chính sách (bao gồm sứ mệnh và tầm nhìn);
 • B) Nâng cao trách nhiệm xã hội bằng cách cung cấp dịch vụ giáo dục có chất lượng và bình đẳng cho tất cả mọi người;
 • C) Học tập được cá nhân hóa hơn và đáp ứng hiệu quả cho tất cả người học và đặc biệt cho những người học có nhu cầu giáo dục đặc biệt, người học từ xa và cơ hội học tập suốt đời;
 • D) Các quy trình và công cụ đánh giá nhất quán để chứng minh và tăng hiệu lực và hiệu quả;
 • E) Tăng độ tin cậy của tổ chức;
 • F) Một phương tiện cho phép các tổ chức giáo dục thể hiện cam kết của họ đối với các thực hành quản lý giáo dục hiệu quả;
 • G) Văn hóa cải tiến tổ chức;
 • H) Hài hòa các tiêu chuẩn khu vực, quốc gia,  cởi mở, độc quyền và các tiêu chuẩn khác trong khuôn khổ quốc tế;
 • I) Sự tham gia rộng rãi của các bên quan tâm;
 • J) Kích thích sự xuất sắc và đổi mới.

Bài viết liên quan