0976.389.199
Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai 13/10/2021

Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai 13/10/2021

Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai được bắt đầu vào năm 1989, sau lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên hợp quốc về một ngày nhằm thúc đẩy văn hóa toàn cầu về giảm nhẹ thiên tai trong đó có giảm thiểu và phòng ngừa.

Các thảm họa do thiên tai và công nghệ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến hàng triệu người mỗi năm trên toàn thế giới, nhưng tác động của chúng cũng có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp và kế hoạch tích cực. Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai, được tổ chức hàng năm vào ngày 13 tháng 10, kỷ niệm cách mọi người và cộng đồng trên toàn thế giới đang giảm thiểu khả năng tiếp xúc với thiên tai và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phòng tránh những rủi ro mà họ phải đối mặt.

 

 

UNESCO đang tham gia vào quá trình chuyển đổi khái niệm trong tư duy tránh phản ứng sau thiên tai và hướng tới hành động trước thiên tai và giúp các quốc gia xây dựng năng lực của mình trong việc quản lý rủi ro thiên tai và khí hậu.

Năm 2021, Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai tập trung vào “Hợp tác quốc tế để các nước đang phát triển giảm thiểu rủi ro thiên tai và thiệt hại do thiên tai”. Nó sẽ nêu bật các thực tiễn tốt nhất và các ví dụ về hợp tác quốc tế có tác động tích cực đến cuộc sống của những người sống trong các khu vực dễ chịu ảnh hưởng của thiên tai, tức là giảm số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và nhân tạo, phù hợp với Mục tiêu F của Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai 2015-2039.

Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro thiên tai, nhưng các quốc gia có thể thiết kế khuôn khổ chính sách và pháp luật cũng như chuẩn bị thể chế của họ phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu và ưu tiên hành động của Khung Sendai, có năng lực cao hơn để quản lý rủi ro thiên tai và do đó để giảm tác động của thiên tai khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, một chiến lược thành công để giảm thiểu rủi ro thiên tai là rất phức tạp và đòi hỏi các cơ chế phối hợp hiệu quả của nhiều bên liên quan, một chính sách quốc gia tổng thể, sự hợp tác và đầu vào xuyên ngành và đa lĩnh vực, cùng những điều kiện cần thiết khác.

Với suy nghĩ đó và duy trì trọng tâm của Ngày là tác động của các thảm họa đối với cộng đồng, cá nhân và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của họ, chủ đề năm nay tập trung vào việc truyền tải thông điệp rằng có thể tránh được hoặc phòng tránh được nhiều thảm họa nếu có thiên tai, áp dụng các chiến lược giảm thiểu rủi ro để quản lý và giảm thiểu các mức độ rủi ro hiện có và tránh tạo ra rủi ro mới. Tóm lại, "quản trị rủi ro thiên tai tốt."

Thông điệp của Tổng giám đốc UNESCO nhân Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai

"Do đó, việc giảm thiểu sự tàn phá do thiên tai gây ra là một vấn đề toàn cầu quyết định tương lai, không chỉ của các nền kinh tế và di sản môi trường của chúng ta, mà còn của cả nhân loại. Chúng ta hãy hợp lực trong cuộc chiến này - không có thời gian để mất."

 

Tin tức liên quan