Nhận thức chung về ISO 22000:2018

Nhận thức chung về ISO 22000:2018

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu biết về quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả trong một tổ chức bằng cách cung cấp một khuôn khổ để tạo điều kiện giao tiếp trong nội bộ, quản lý hệ thống và hơn thế nữa.

Khóa đào tạo Nhận thức chung về Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ISO 22000:2018

 

Tìm hiểu cách đưa việc cải tiến liên tục vào trọng tâm của tổ chức của bạn thông qua Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000 (HTQLATTP). Tiêu chuẩn sửa đổi này là cơ hội để các tổ chức điều chỉnh định hướng chiến lược và tăng cường tập trung vào việc cải thiện hoạt động an toàn thực phẩm.

 

Xác định cấu trúc và các yêu cầu của một hệ thống quản lý hiệu quả và ý nghĩa của quá trình này đối với tổ chức bạn. Hiểu sâu hơn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và các khái niệm và cấu trúc chính của ISO 22000, các thuật ngữ, định nghĩa chính và cấu trúc cấp cao được tiêu chuẩn hóa theo ISO. Bạn sẽ học cách diễn giải và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn cho các quy trình hiện có vào trong tổ chức của bạn.
 

Đối tượng của khóa học này?

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát hoặc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000.

Không có điều kiện tiên quyết đối với khóa học này.

Bạn sẽ đạt được những gì?

Sáng tỏ các kiến thức về:

  • Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (HTQLATTP) là gì?
  • Tại sao HTQLATTP lại quan trọng đối với một tổ chức và lợi ích của nó?
  • Nền tảng của ISO 22000:2018 và các kết quả dự kiến của nó
  • Các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng
  • Các khái niệm và cấu trúc chính của ISO 22000: 2018
  • Các yêu cầu chính của ISO 22000: 2018

Lợi ích đem lại cho bạn?

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu các yêu cầu của tổ chức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 liên quan đến:

  • Khả năng cung cấp thực phẩm an toàn và các sản phẩm và dịch vụ liên quan một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành
  • Giải quyết các rủi ro liên quan đến các mục tiêu của nó
  • Khả năng chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cụ thể

 

Liên hệ đặt lịch đào tạo

 

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader