0976.389.199

Nhận thức chung về ISO 22000:2018

Nhận thức chung về ISO 22000:2018

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu biết về quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả trong một tổ chức bằng cách cung cấp một khuôn khổ để tạo điều kiện giao tiếp trong nội bộ, quản lý hệ thống và hơn thế nữa.

Đạt chứng chỉ đào tạo