QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, Tổ chức được sử dụng dấu hiệu chứng nhận. Ghi chú: File dấu chứng nhận cụ thể sẽ được gửi tới cho Tổ chức cùng với Giấy chứng nhận. Dấu chứng nhận có thể được sử dụng trong các trường hợp sau: Trong các tiếp đầu thư, công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đ

Tin tức liên quan