0976.389.199
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

Quy trình đánh giá chứng nhận gồm 6 bước: bước 1: Đăng ký chứng nhận; Bước 2: Đánh giá sơ bộ (nếu cần); Đánh giá tài liệu tại ISOCERT; Bước 3: Đánh giá hệ thống quản lý

Tin tức liên quan