0976.389.199
TCVN 10126:2013 - CODEX STAN 256-2007, Amd. 2009 về Chất béo dạng phết và hỗn hợp chất béo dạng phết

TCVN 10126:2013 - CODEX STAN 256-2007, Amd. 2009 về Chất béo dạng phết và hỗn hợp chất béo dạng phết

Tiêu chuẩn TCVN 10126:2013 áp dụng cho các sản phẩm chất béo, chứa không nhỏ hơn 10 % và không lớn hơn 90 % chất béo dùng để làm chất béo dạng phết.

TCVN 10126:2013

TCVN 10126:2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 256-2007, Sửa đổi bổ sung năm 2009;

TCVN 10126:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Download tài liệu TCVN 10126:2013 bản PDF tại đây!

 

Bài viết liên quan