0976.389.199
TCVN 10127:2013 về Dầu và mỡ thực phẩm không thuộc đối tượng của các tiêu chuẩn cụ thể

TCVN 10127:2013 về Dầu và mỡ thực phẩm không thuộc đối tượng của các tiêu chuẩn cụ thể

TCVN 10127:2013 áp dụng cho dầu mỡ và hỗn hợp của dầu mỡ dùng làm thực phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm dầu và mỡ đã qua quá trình chế biến (như quá trình chuyển hóa este hoặc quá trình hydro hóa) hoặc tách phân đoạn.

TCVN 10127:2013 bản PDF

TCVN 10127:2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 19-1981, Sửa đổi bổ sung năm 2013;

TCVN 10127:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Download tài liệu TCVN 10127:2013 bản PDF tại đây!

 

Bài viết liên quan