0976.389.199
TCVN 10725:2015 (CODEX STAN 105-1981, REVISED 2001, WITH AMENDMENT 2013) - BỘT CACAO VÀ HỖN HỢP BỘT CACAO CÓ ĐƯỜNG

TCVN 10725:2015 (CODEX STAN 105-1981, REVISED 2001, WITH AMENDMENT 2013) - BỘT CACAO VÀ HỖN HỢP BỘT CACAO CÓ ĐƯỜNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột cacao và hỗn hợp bột cacao có đường được sử dụng trực tiếp.

TCVN 10725:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 105-1981, soát xét 2001 và sửa đổi 2013;

TCVN 10725:2015 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

\

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Xem thêm: Chứng nhận tiêu chuẩn iso 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho lĩnh vực thực phẩm >>

Bài viết liên quan