0976.389.199
TCVN 11450:2016 (ISO 1237:1981) - Hạt mù tạt - Các yêu cầu

TCVN 11450:2016 (ISO 1237:1981) - Hạt mù tạt - Các yêu cầu

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hạt mù tạt. Các khuyến cáo liên quan đến điều kiện bảo quản và vận chuyển được nêu trong Phụ lục E.

Tiêu chuẩn TCVN 11450:2016 (ISO 1237:1981) PDF

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Bài viết liên quan