0976.389.199
TCVN 11451:2016 (ISO 2253:1999) - Bột cà ri - Các yêu cầu

TCVN 11451:2016 (ISO 2253:1999) - Bột cà ri - Các yêu cầu

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với bột cà ri được sử dụng làm thành phần tạo hương trong quá trình sản xuất thực phẩm và thương mại quốc tế.

Tiêu chuẩn TCVN 11451:2016 PDF

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Bài viết liên quan