0976.389.199
TCVN 11454:2016  (ISO 10621:1997) -  Hạt tiêu xanh khô - Các yêu cầu

TCVN 11454:2016 (ISO 10621:1997) - Hạt tiêu xanh khô - Các yêu cầu

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hạt tiêu (Piper nigrum L.) xanh khô.

Tiêu chuẩn TCVN 11454:2016  (ISO 10621:1997) -  Hạt tiêu (Pepper Nigrum L) xanh khô - Các yêu cầu PDF

Tải miễn phí tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan