0976.389.199
TCVN 11471:2016 về Phụ gia thực phẩm - Tinh bột biến tính

TCVN 11471:2016 về Phụ gia thực phẩm - Tinh bột biến tính

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại tinh bột biến tính dưới đây, được sử dụng làm phụ gia thực phẩm.

Dextrin, tinh bột rang:

INS 1400

Tinh bột xử lý bằng axit:

INS 1401

Tinh bột xử lý bằng kiềm:

INS 1402

Tinh bột tẩy màu:

INS 1403

Tinh bột oxy hóa:

INS 1404

Tinh bột xử lý bằng enzym:

INS 1405

Tinh bột đơn (monostarch) phosphat:

INS 1410

Tinh bột kép (distarch) phosphat:

INS 1412

Tinh bột kép phosphat đã phosphat hóa:

INS 1413

Tinh bột kép phosphat đã axetyl hóa:

INS 1414

Tinh bột axetat:

INS 1420

Tinh bột kép adipat đã axetyl hóa:

INS 1422

Tinh bột hydroxypropyl:

INS 1440

Tinh bột kép phosphat hydroxypropyl:

INS 1442

Tinh bột natri octenylsucinat:

INS 1450

Tinh bột oxy hóa đã axetyl hóa:

INS 1451

TCVN 11471:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 16 (2014) Modified starches;

TCVN 11471:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây:

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6469:2010, Phụ gia thực phẩm - Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý

TCVN 8900-6:2012, Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 6: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 8900-7:2012, Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 7: Định lượng antimon, bari cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-AES)

TCVN 8900-8:2012, Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 8: Định lượng chì và cadimi bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit.

Bài viết liên quan