0976.389.199
TCVN 2080 : 2007 - Ớt phơi khô và ớt trái, nguyên trái hoặc xay (bột) - Đặc điểm kỹ thuật

TCVN 2080 : 2007 - Ớt phơi khô và ớt trái, nguyên trái hoặc xay (bột) - Đặc điểm kỹ thuật

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu đối với ớt chilli và ớt capsicum, dạng nguyên quả hoặc xay (dạng bột). Tiêu chuẩn này áp dụng cho hai loài của ớt Capsicum là capsicum annuum L. và C.frutescens L., và cả các phân loài của chúng như C.chinense, C.pubescens và C.pendulum. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho “bột ớt” (xem chú thích ở 4.2) và ớt cựa gà (paprika) (xem ISO 7540). Các khuyến cáo về điều kiện bảo quản và vận chuyển được nêu trong phụ lục B.

TCVN 2080:2007

TCVN 2080:2007 thay thế TCVN 2080-86;

TCVN 2080:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 972:1997;

TCVN 2080:2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F4/SC1 Gia vị biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây:

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 4891:1989 (ISO 927:1982), Gia vị - Xác định chất ngoại lai.

TCVN 7038:2002 (ISO 928:1997), Gia vị - Xác định tro tổng số.

TCVN 5484:2002 (ISO 930:1997), Gia vị - Xác định tro không tan trong axit.

TCVN 7040:2002 (ISO 939:1980), Gia vị - Xác định độ ẩm - Phương pháp chưng cất lôi cuốn.

TCVN 4889:1989 (ISO 948:1988), Gia vị - Lấy mẫu.

Bài viết liên quan