0976.389.199
TCVN 2815:1978 về Nước chanh tự nhiên

TCVN 2815:1978 về Nước chanh tự nhiên

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồ hộp nước quả, chế biến từ chanh tươi, được ghép kín và thanh trùng. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Tiêu chuẩn TCVN 2815:1978

Cơ quan biên soạn: Phòng Nghiên cứu trung tâm Đồ hộp

Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ Lương thực và Thực phẩm

Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn - Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 580-KHKT/QĐ ngày 30 tháng 12 năm 1978

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Bài viết liên quan