0976.389.199
TCVN 3974:2015 - Muối thực phẩm

TCVN 3974:2015 - Muối thực phẩm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối được dùng làm nguyên liệu thực phẩm, để bán trực tiếp cho người tiêu dùng và để chế biến thực phẩm. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho muối được dùng làm chất mang của các phụ gia thực phẩm và/hoặc các chất dinh dưỡng. Đối với các nhu cầu đặc biệt, có thể phải áp dụng các yêu cầu cụ thể hơn.

Tiêu chuẩn TCVN 3974:2015 - Muối thực phẩm PDF

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Bài viết liên quan