0976.389.199
TCVN 5252:1990 - Cà phê bột - Phương pháp thử

TCVN 5252:1990 - Cà phê bột - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cà phê bột đã được đóng gói.

Bài viết liên quan