0976.389.199
TCVN 5258:2008 về Ngô (hạt)

TCVN 5258:2008 về Ngô (hạt)

TCVN 5258:2008 áp dụng cho ngô hạt thực phẩm dưới dạng bao gói sẵn hoặc bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu đối với ngô răng ngựa nguyên hạt, Zea mays indentata L., đã tách vỏ và/hoặc ngô đá Zea mays indurata L., hoặc các dòng lai của chúng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho ngô đã qua chế biến.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5258:2008

TCVN 5258:2008 thay thế TCVN 5258-90;

TCVN 5258:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 153-1985, Soát xét 1-1995;

TCVN 5258:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây.

TCVN 5258:2008 bản PDF

 

Download tài liệu TCVN 5258:2008 miễn phí tại đây!

Bài viết liên quan