0976.389.199
TCVN 5267-1:2008 về Mật ong - Phần 1: Đã qua chế biến và dành cho các sản phẩm tiêu dùng trực tiếp

TCVN 5267-1:2008 về Mật ong - Phần 1: Đã qua chế biến và dành cho các sản phẩm tiêu dùng trực tiếp

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại mật ong và bao gồm tất cả các dạng sản phẩm chế biến để tiêu dùng trực tiếp.

Tiêu chuẩn TCVN 5267-1:2008

TCVN 5267-1:2008 thay thế TCVN 5267:1990;

TCVN 5267-1:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 12:1981, soát xét 2-2001, Phần 1.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây:

Download tài liệu miễn phí tại đây!

TCVN 5267-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường vá mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bài viết liên quan