0976.389.199
TCVN 5778:2015 về Phụ gia thực phẩm - Cacbon dioxit

TCVN 5778:2015 về Phụ gia thực phẩm - Cacbon dioxit

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5778:2015 được áp dụng cho cacbon dioxit dùng làm phụ gia thực phẩm.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5778:2015

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

TCVN 5778:2015 thay thế TCVN 5778:1994;

TCVN 5778:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (1997), Carbon dioxide;

TCVN 5778:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

Tin tức liên quan