0976.389.199
TCVN 6049:2007 - BƠ THỰC VẬT

TCVN 6049:2007 - BƠ THỰC VẬT

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho sản phẩm được ghi trên nhãn là magarin mà không áp dụng cho các sản phẩm chứa hàm lượng chất béo nhỏ hơn 80 % hoặc các sản phẩm không trực tiếp hoặc gián tiếp ghi trên nhãn là magarin.

TCVN 6049:2007 thay thế TCVN 6049:1995;

TCVN 6049:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 32-1981, soát xét lần 1-1989;

TCVN 6049:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/P2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Xem thêm: Chứng nhận tiêu chuẩn iso 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho lĩnh vực thực phẩm >>

 

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Bài viết liên quan