0976.389.199
TCVN 6213:2010  - CODEX STAN 108-1981, REV.2-2008 - Nước khoáng thiên nhiên đóng chai

TCVN 6213:2010 - CODEX STAN 108-1981, REV.2-2008 - Nước khoáng thiên nhiên đóng chai

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại nước khoáng thiên nhiên đóng chai (đóng gói sẵn) được dùng để làm đồ uống. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước khoáng thiên nhiên được bán hoặc dùng cho các mục đích khác.

Tiêu chuẩn TCVN 6213:2010 về Nước khoáng thiên nhiên đóng chai PDF

Download tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Bài viết liên quan