0976.389.199
TCVN 6454:2008 về Phụ gia thực phẩm - Tartrazin

TCVN 6454:2008 về Phụ gia thực phẩm - Tartrazin

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6454:2008 áp dụng cho tartrazin được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phẩm. Hãy tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6454:2008

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6454:2008. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

JECFA - Combined compendium of food additive specification, Volume 4 - Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specircations

(JECFA - Tuyển tập các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm, Tập 4 - Các phương pháp phân tích, qui trình thử nghiệm và dung dịch phòng thử nghiệm được sử dụng và viện dẫn trong các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm).

Tin tức liên quan