TCVN 6667:2000 - Thuốc lá điếu không đầu lọc
0976.389.199
TCVN 6667:2000 - Thuốc lá điếu không đầu lọc

TCVN 6667:2000 - Thuốc lá điếu không đầu lọc

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc lá điếu không đầu lọc thông dụng, không áp dụng cho sản phẩm thuốc lá có hình dạng và / hoặc kích thước đặc biệt.

Bài viết liên quan