TCVN 6935:2001 - Thuốc lá sợi tẩu
0976.389.199
TCVN 6935:2001 - Thuốc lá sợi tẩu

TCVN 6935:2001 - Thuốc lá sợi tẩu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc lá sợi hút bằng tẩu, không áp dụng cho thuốc lá sợi dùng để sản xuất thuốc lá điếu.

Bài viết liên quan