0976.389.199
TCVN 6958:2001 về Đường tinh luyện

TCVN 6958:2001 về Đường tinh luyện

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đường tinh luyện sản xuất trực tiếp từ mía, từ đường thô hoặc các nguyên liệu khác. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Tiêu chuẩn TCVN 6958:2001 

TCVN 6958 : 2001 thay thế TCVN 1695 : 1987 liên quan đến đường tinh luyện;

TCVN 6958 : 2001 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC3 Đường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tài liệu viện dẫn

TCVN 6327 : 1997 (CAC/RM 8-1969) Đường – Xác định độ tro dẫn điện.

TCVN 6328 : 1997 (CAC/RM 5 - 1969) Đường – Xác định sunfua dioxit (theo phương pháp của Carruthers, Heaney và Oldfield).

TCVN 6329 : 2001 (CAC/RM 4 - 1969) Đường- Xác định sunfua dioxit (theo phương pháp của Monier-Williams).

TCVN 6330 : 1997 (CAC/RM 7 - 1969) Đường – Xác định độ phân cực (theo phương pháp của ICUMSA).

TCVN 6331 : 1997 (CAC/RM 2 - 1969) Đường – Xác định sự mất khối lượng khi sấy ở 120oC trong 16 h (phương pháp dược điển của Mỹ).

TCVN 6332 : 1997 (CAC/RM 3 - 1969) Đường – Xác định sự mất khối lượng khi sấy ở 105oC trong 3 h (phương pháp ICUMSA).

TCVN 6333 : 2001 (CAC/RM 6 - 1969) Đường – Xác định độ màu.

TCVN 6960 : 2001 (GS 2/3- 5 : 1997) Đường trắng – Xác định đường khử bằng phương pháp Knight và Allen EDTA – Phương pháp chính thức.

TCVN 5603 : 1998 [CAC/RCP 1 - 1969, REV 3 (1997)] Qui phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm.

TCVN 1696 - 1987 Đường tinh luyện và đường cát trắng. Phương pháp thử.

Bài viết liên quan