0976.389.199
TCVN 6961 : 2001 về Đường thô

TCVN 6961 : 2001 về Đường thô

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đường thô sản xuất từ mía chủ yếu dùng làm nguyên liệu để sản xuất đường tinh luyện. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Tiêu chuẩn TCVN 6961: 2001 

TCVN 6961:2001 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC3 Đường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tài liệu viện dẫn

TCVN 6327 : 1997 (CAC/RM 8-1969) Đường - Xác định độ tro dẫn điện.

TCVN 6330 : 1997 (CAC/RM 7-1969) Đường - Xác định độ phân cực hoặc ICUMSA GS 1/2/3 - 1 (1994) Đường thô - Xác định độ phân cực.

ICUMSA GS 1/3/7 - 3 (1994) Đường thô - Xác định đường khử

ICUMSA GS 1-9 (1994) Đường thô - Xác định độ ẩm.

ICUMSA GS 1-7 (1994) Đường thô - Xác định độ màu.

ICUMSA GS 2/7 - 33 (1998) Đường thô - Xác định sunfua dioxit.

TCVN 5603 : 1998 [CAC/RCP 1 - 1969, REV 3 (1997)] Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm.

TCVN 1696 - 1987 Đường tinh luyện và đường cát trắng. Phương pháp thử.

Bài viết liên quan