0976.389.199
TCVN 7042:2013 về Bia hơi

TCVN 7042:2013 về Bia hơi

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm bia hơi và không áp dụng cho bia đóng hộp.

Download Tiêu chuẩn TCVN 7042:2013 PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây.

Bài viết liên quan