0976.389.199
TCVN 7090:2002 - Cây đầu lọc

TCVN 7090:2002 - Cây đầu lọc

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 7090:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cây đầu lọc xenluloza axetat có đường kính thông dụng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho loại đầu lọc có đường kính đặc biệt.

 

Tải full bản tiêu chuẩn tại đây.

Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 5077 - 90 (ISO 2971:1990) Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Thuốc lá điếu và đầu lọc. Phương pháp xác định đường kính danh nghĩa.

TCVN 6937:2001 (ISO 6565) Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Trở lực của điếu thuốc và độ giảm áp của thanh đầu lọc - Các điều kiện chuẩn và phép đo.

TCVN 6941:2001 (ISO 4388) Thuốc lá điếu - Xác định chỉ số lưu giữ phần ngưng tụ khói thuốc của đầu lọc - Phương pháp đo phổ trực tiếp.

 

> Xem thêm các áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và cách đạt chứng nhận ISO 22000 từ chuyên gia cao cấp trong ngành thực phẩm tại đây.

Bài viết liên quan