0976.389.199
TCVN 7092:2002 về Thuốc lá đã qua chế biến tách cọng

TCVN 7092:2002 về Thuốc lá đã qua chế biến tách cọng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thuốc lá lá vàng sấy, vàng phơi, nâu phơi và burley đã qua chế biến tách cọng. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

TCVN 7092:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tài liệu viện dẫn

TCVN 5080:2002 (ISO 4874:2000) Thuốc lá - Lấy mẫu thuốc lá nguyên liệu - Nguyên tắc chung.

TCVN 6683:2000 (ISO 12194:1995) Thuốc lá nguyên liệu - Xác định kích cỡ mảnh lá.

TCVN 5081 - 1:2002 (ISO 6488-1:1997) Thuốc lá - Xác định hàm lượng nước - Phần 1: Phương pháp Karl Fischer.

TCVN 7097:2002 (ISO 12195:1995) Thuốc lá lá đã qua chế biến - Xác định hàm lượng cọng còn sót lại.

Bài viết liên quan