0976.389.199
TCVN 7262:2003 về Thuốc lá tấm

TCVN 7262:2003 về Thuốc lá tấm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc lá tấm được sản xuất bằng phương pháp cán ép.

TCVN 7262:2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

Tài liệu viện dẫn

TCVN 3652:2000 Giấy và cactông. Xác định độ dày và tỷ trọng.

TCVN 5076:2001 (ISO 2817:1999) Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá. Xác định dư lượng silic dioxit không tan trong axit clohidric.

TCVN 5080:2002 (ISO 4874:2000) Thuốc lá nguyên liệu. Lấy mẫu. Nguyên tắc chung.

TCVN 6675:2000 Thuốc lá - Xác định độ ẩm sợi.

Bài viết liên quan