0976.389.199
TCVN 7263:2003 Giấy sáp ghép đầu lọc điếu thuốc lá

TCVN 7263:2003 Giấy sáp ghép đầu lọc điếu thuốc lá

Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy sáp ghép đầu lọc điếu thuốc lá. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

TCVN 7263:2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy sáp ghép đầu lọc điếu thuốc lá.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Bài viết liên quan