0976.389.199
TCVN 7270 : 2003 về Đường trắng và đường tinh luyện - Yêu cầu vệ sinh

TCVN 7270 : 2003 về Đường trắng và đường tinh luyện - Yêu cầu vệ sinh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu vệ sinh đối với đường trắng và đường tinh luyện. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Tiêu chuẩn TCVN 7270:2003

Tài liệu viện dẫn

TCVN 6329 : 2001 (CAC/RM 4 – 1969) Đường – Xác định sunfua đioxit (theo phương pháp của Monier – Wiliams.

TCVN 7274 : 2003 Xác định asen trong sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp đo màu.

TCVN 7275 : 2003 Xác định asen và chì trong đường trắng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.

TCVN 7276 : 2003 Xác định chì trong sản phẩm đường bằng phương pháp so màu.

ICUMSA GS2/3-41 : 1998 Sugar – Enumeration of total mesophilic bacteria (Đường - Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí).

ICUMSA GS/2/3-47 : 1998 Sugar – Enumeration of yeast and mould (Đường - Định lượng nấm men và nấm mốc).

AOAC 971.20 Copper and Nickel in tea – Atomic absorption spectrophotometric method (Đồng và niken trong chè. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử).

Bài viết liên quan