0976.389.199
TCVN 7397:2014 - CODEX STAN 306R-2011 - WITH AMENDMENT 2013 về Tương ớt

TCVN 7397:2014 - CODEX STAN 306R-2011 - WITH AMENDMENT 2013 về Tương ớt

TCVN 7397:2014

TCVN 7397:2014 thay thế TCVN 7397:2004;

TCVN 7397:2014 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 306R-2011 và sửa đổi 2013;

TCVN 7397:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7397:2014 bản PDF

Download tài liệu TCVN 7397:2014 bản PDF tại đây!

 

Bài viết liên quan