0976.389.199
TCVN 7398:2014 về Tương cà chua

TCVN 7398:2014 về Tương cà chua

TCVN 7398:2014 áp dụng cho các sản phẩm tương cà chua được tiêu thụ trực tiếp, bao gồm cả “cung cấp suất ăn sẵn” hoặc để đóng gói lại, nếu cần. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm được dùng để chế biến tiếp theo.

TCVN 7398:2014 

TCVN 7398:2014 thay thế TCVN 7398:2004;

TCVN 7398:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3974:2007 (CODEX STAN 150-1985, Rev. 1-1997, Amend.1-1999, Amend.2-2001), Muối thực phẩm.

TCVN 4414:1987, Đồ hộp - Phương pháp xác định hàm lượng chất khô hòa tan bằng khúc xạ kế.

TCVN 5483:2007 (ISO 750:1998), Sản phẩm rau, quả - Xác định độ axit chuẩn độ được.

TCVN 5484:2002 (ISO 930:1997), Gia vị - Xác định tro không tan trong axit.

TCVN 5660:2010 (CODEX STAN 192-1995, Rev.10-2009), Tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm.

TCVN 7087:2013 (CODEX STAN 1-1985, with Amendment 2010), Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn.

TCVN 7397:2014 (CODEX STAN 306R-2011), Tương ớt.

TCVN 7968:2008 (CODEX STAN 212-1999, Amd. 1-2001), Đường.

TCVN 9765:2013 (CODEX STAN 293:2008), Cà chua quả tươi.

TCVN 7398:2014 bản PDF

 

Download tài liệu TCVN 7398:2014 bản PDF tại đây!

 

Bài viết liên quan